Sách Giáo Khoa

Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43 Chi Tiết

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn giải đáp Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43
Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43

Nội dung Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43

Bài 1. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 42. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (Giải bằng hai cách)

 • Cách 1:

Tóm tắt:

Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43
Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43

Lời giải

Hai lần tuổi của con là:

42 – 30 = 12 (tuổi)

Tuổi của con là:

12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

 • Cách 2:

Lời giải:

Hai lần tuổi của mẹ là:

42 + 30 = 72 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

72 : 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con là:

36 – 30 = 6 ( tuổi)

Đáp số: Mẹ: 36 tuổi; Con: 6 tuổi

Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43
Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43

Bài 2. Có 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi, bao nhiêu em chưa biết bơi?

Lời giải

Hai lần số học sinh biết bơi là:

30 – 6 = 24 ( học sinh)

Số học sinh biết bơi là:

24 : 2 = 12 ( học sinh)

Số học sinh chưa biết bơi là:

12 + 6 = 18 (học sinh)

Đáp số: Học sinh biết bơi 12 học sinh; Học sinh chưa biết bơi 18 học sinh.

Bài 3: Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách học thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu sách giáo khoa?

Tóm tắt:

Thư viện có: 1800 cuốn sách

Sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm 1 000 cuốn

Sách giáo khoa: …cuốn?

Lời giải

Hai lần số sách giáo khoa là:

1800 + 1000 = 2800 (cuốn)

Số sách giáo khoa là:

2800 : 2 = 1400 (cuốn)

Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn.

Kiến thức liên quan – Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43

Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43
Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43

Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Phương pháp tìm hai số khi biết tổng và hiệu

 • Bước 1 : Xác định tổng và hiệu.
 • Bước 2 : Đại lượng nào là số bé – Đại lượng nào là số lớn.
 • Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách 1

 • Số lớn = (tổng + hiệu): 2
 • Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2

 • Số bé = (tổng – hiệu) : 2
 • Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Sơ đồ tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43
Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43

Các dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Dạng 1: Cho biết cả tổng lẫn hiệu

Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

 • Cách giải:

Tuổi con là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: Bố 48 tuổi, con 10 tuổi.

Dạng 2: Cho biết tổng nhưng dấu hiệu

 • Phương pháp giải:

Giải bài toán phụ tìm ra hiệu sau đó áp dụng công thức tổng quát để tìm ra hai số

Ví dụ: Hòa và Bình có tất cả 120 viên bi. Biết rằng nếu Hòa cho Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

 • Cách giải:

Hòa cho Bình 10 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau như vậy Hòa hơn Bình số viên bi là:

10 + 10 = 20 (viên bi)

Hòa có số viên bi là:

(120 + 20) : 2 = 70 (viên bi)

Bình có số viên bi là:

(120 – 20) : 2 = 50 (viên bi)

Đáp số: Hòa: 70 viên bi, Bình: 50 viên bi

Dạng 3: Cho biết hiệu nhưng dấu tổng

 • Phương pháp giải:

Giải bài toán phụ tìm ra tổng sau đó áp dụng công thức tổng quát để tìm hai số

Ví dụ: Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

 • Cách giải:

Tổng số học sinh của lớp là:

12 x 3 = 36 (học sinh)

Số bạn trai là:

(36 + 4) : 2 = 20 (học sinh)

Số bạn gái là:

(36 – 4) : 2 = 16 (học sinh)

Đáp số: Số bạn trai: 20 học sinh, số bạn gái: 16 học sinh

Dạng 4: Dấu cả tổng lẫn hiệu

 • Phương pháp giải:

Giải bài toán phụ để tìm ra tổng và hiệu, sau đó áp dụng công thức tổng quát để tìm hai số đó

Ví dụ: Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có ba chữ số và hiệu là số lẻ bé nhất có ba chữ số

 • Cách giải:

Tổng của hai số đó là: 999

Hiệu của hai số đó là: 101

Số lớn là:

(999 + 101) : 2 = 550

Số bé là:

(999 – 101) : 2 = 449

Đáp số: Số lớn: 550, số bé: 449

Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43
Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43

Trên đây là hướng dẫn giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 43, cùng với đó là kiến thức liên quan mà Truongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được và chia sẻ tới bạn. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn, chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button