Anh Văn

Viết Lại Câu “I Started Working In This Hotel Six Months Ago”

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn viết lại câu “i started working in this hotel six months ago”, cùng với đó là tổng hợp những kiến thức liên quan về dạng bài tập này. Mời bạn cùng theo dõi!

I Started Working In This Hotel Six Months Ago
I Started Working In This Hotel Six Months Ago

Viết lại câu “i started working in this hotel six months ago”

=> I have….

Trả lời:

=> I have worked in this hotel for six months.

Giải thích: chuyển QKĐ sang HTHT, S have/has V3/ed, for + khoảng thời gian

Một số câu trúc viết lại câu thường gặp

 • S + began / started + to V/ V-ing + time ago (nhận dạng cấu trúc: began/ started to V/ Ving: bắt đầu làm gì)

Viết lại thành: S + have/has + P2 / been Ving+ for / since …

Ví dụ: She began to play the piano 5 years ago

=> She has played/ has been playing the piano for 5 years.

 • S + last + Ved + time+ ago: Lần cuối cùng làm gì

=> S + have/ has +not+ for + time

=> It’s + time+ since + S + last + Ved.

=> The last time + S + V ed+ was + time + ago.

Ví dụ: It last snowed 2 weeks ago.

=> It hasn’t snowed for 2 weeks

=> It’s 2 weeks since it last snowed.

=> The last time it snowed was 2 weeks ago.

 • This is the first time + S +have/has+P2: Lần đầu làm gì

=> S +have/ has + never + P2+ before

=> S+ have/ has not+ P2+ before

Ví dụ: This is the first time I have met him

=> I have never met him before.

=> I haven’t met him before.

 • This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have/has+P2

=> S +have/ has + never + P2+ such a/an+ ADJ+ N

=> S+ have/ has never+ P2+ a more + ADJ+ N than this

I Started Working In This Hotel Six Months Ago
I Started Working In This Hotel Six Months Ago
 • S + Be/V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: Quá….để cho ai làm gì…

Ví dụ: He top shelf is too high for the children to reach.

 • S + Be/V + so + adj/ adv + that + S + V+O: Quá… đến nỗi mà…

Ví dụ: The top shelf is so high that the children can not not reach it.

Notes: Trong cấu trúc So… that: vế sau that là mệnh đề mới nên cần có thêm O sau V nên ta có reach it và follow him, trong khi đó ở cấu trúc “too” thì không, các em hết sức lưu ý.

Còn cấu trúc S + Be/V + so + many/much/little/few +N + that + S + V + O.

Ví dụ: She has so much work to do that she can not go out with me tonight.

 • It + Be/V + such + (a/an) + (adj) + N(s) + that + S + V +O: Quá… đến nỗi mà…

Ví dụ: It is such a high top shelf that the children can not reach it.

 • S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : Đủ… cho ai đó làm gì…

Chúng ta thường lấy ADJ đối nghĩa của ADJ cho sẵn trong câu “too” để dùng tạo câu mới.

Ví dụ: She is too young to get married.
=> She isn’t old enough to get married.

 • It’s adj (for Sb) to do sth: Ai đó làm gì như thế nào?

=> Doing sth be ADJ (for sb)

=> S find Ving/ it/ N + ADJ to do sth

Ví dụ: It’s difficult for me to wake up early in the morning.

=> Waking up early in the morning is difficult for me.

=> I find waking up early in the morning difficult.

=> I find it difficult to wake up in the morning.

(với N) I find English interesting to study.

Ví dụ: It’s cool to try your best for what you want.

=> Trying your best for what you want is cool.

I find it cool to try your best for what you want.

 • S+ should/ ought to/ had better+ V

Or If I were you,…

=> It’s time for sb to do sth

=> It’s (high/ about) time S+ did sth. (thể hiện sự phàn nàn, chê trách “sao tới bây giờ mà vẫn chưa làm?”)

Ví dụ: You’d better go right now.

=> It’s time for you to go now.

=> It’s time you went now.

Câu tường thuật dạng bị động

Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine. ↔ It is said that he drinks a lot of wine.
S + be said to + V hoặc to have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine. ↔ He is said to drink a lot of wine.

Chuyển đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here. ↔ I wish she would come back here. (Tôi ước chi cô ấy sẽ quay lại đây)
Câu ước ở hiện tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money. ↔ I wish I could have lots of money. (Tôi ước gì tôi có hật nhiều tiền)
Câu ước ở quá khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him. ↔ I wish I had said that I loved him. (Tôi ước gì mình có thể nói rằng tôi yêu anh ấy)

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh (có đáp án)- “I Started Working In This Hotel Six Months Ago”

I Started Working In This Hotel Six Months Ago
I Started Working In This Hotel Six Months Ago

1. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh to Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Đáp án:

 1. My mother doesn’t play volleyball anymore.
 2. She suggests going fishing.
 3. I was given a dress on my birthday.
 4. He invited me for orange juice.
 5. I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.
 6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.
 7. It takes four hours to drive from Nam Dinh to Ha Noi.
 8. The owner of the car is thought to be abroad.
 9. I wish he had told me about it.
 10. The rain was too heavy for you to go swimming.
I Started Working In This Hotel Six Months Ago
I Started Working In This Hotel Six Months Ago

Trên đây là hướng dẫn Viết Lại Câu “I Started Working In This Hotel Six Months Ago”. Truongkinhdoanhcongnghe hi vọng những kiến thức này sẽ hữu ích với bạn trong quá trình chinh phục dạng bài tập này.

Related Articles

Back to top button