Giáo Dục Công Dân

Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11 Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu

Trong bài viết sau Trường kinh doanh công nghệ đã tổng hợp các Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11 ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11
Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11

Nội dung Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11

Mẫu 1:

Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11
Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11

Mẫu 2:

Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11
Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11

Kiến thức liên quan – Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11

Sản xuất của cải vật chất là gì và có vai trò như thế nào?

Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người tác động vào tự nhiên để biến đổi các yếu tố tự nhiên thành các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người.

Sản xuất của cải vật chất có vai trò quan trọng đối với con người và xã hội loài người. Nó là cơ sở để con người cải tạo, hoàn thiện và phát triển bản thân về mọi mặt. Nó cũng là trung tâm và tiền đề cho các hoạt động khác của xã hội.

Sản xuất của cải vật chất ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội. Lịch sử xã hội loài người là quá trình phát triển và hoàn thiện các phương tiện sản xuất, là quá trình thay thế các phương thức sản xuất lạc hậu bằng các phương thức sản xuất hiện đại hơn.

Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11
Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

Quá trình sản xuất bao gồm ba yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Chúng có mối quan hệ như sau:

  • Sức lao động là khả năng thể chất và tinh thần của con người để thực hiện lao động. Lao động là hoạt động có ý thức nhằm biến đổi tự nhiên theo nhu cầu của con người. Sức lao động bao gồm thể lực và trí lực.
  • Đối tượng lao động là những yếu tố tự nhiên mà con người tác động vào để biến chúng thành sản phẩm. Đối tượng lao động có thể là có sẵn (như gỗ, đất, khoáng sản) hoặc qua sự tác động của lao động (như sợi, sắt thép, xi măng). Đối tượng lao động ngày càng phong phú và đa dạng do sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Con người cần sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường một cách hợp lý.
  • Tư liệu lao động là những vật hoặc hệ thống vật giúp con người truyền dẫn sự tác động lên đối tượng lao động. Tư liệu lao động gồm có công cụ lao động (như dao, kéo, máy móc), kết cấu hạ tầng (như nhà xưởng, cầu đường) và hệ thống bình chứa (như bể chứa, ống dẫn).

Phát triển kinh tế là gì?

Phát triển kinh tế là quá trình tăng trưởng kinh tế liên tục và bền vững, đi kèm với sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý và tiến bộ, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội.

Phát triển kinh tế có ba nội dung chính:

  • Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về số lượng và chất lượng sản phẩm và các yếu tố sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định. Để có được tăng trưởng kinh tế, cần phải xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và tiến bộ, phù hợp với điều kiện và tiềm năng của đất nước.
  • Công bằng xã hội là sự phân phối hợp lý và cân bằng giữa các nhóm và cá nhân trong xã hội về quyền lợi và nghĩa vụ kinh tế. Công bằng xã hội là điều kiện để phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững, đồng thời là mục tiêu của phát triển kinh tế.
  • Tiến bộ xã hội là sự nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của con người. Tiến bộ xã hội cần được gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái và thực hiện chính sách dân số phù hợp.
Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11
Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11

Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân,  gia đình và xã hội 

Phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Cụ thể:

  • Đối với cá nhân: Phát triển kinh tế giúp mỗi người có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy tiềm năng cá nhân.
  • Đối với gia đình: Phát triển kinh tế là cơ sở để gia đình thực hiện tốt các chức năng và xây dựng gia đình văn hóa.
  • Đối với xã hội: Phát triển kinh tế góp phần làm tăng thu nhập quốc dân, phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của cộng đồng; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; củng cố an ninh quốc phòng, chế độ chính trị, hiệu lực quản lí của Nhà nước, niềm tin của nhân dân đối với Đảng; khắc phục sự tụt hậu kinh tế so với các nước tiên tiến; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11
Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11

Vì vậy, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của đất nước theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trên đây là những thông tin và kiến thức liên quan đến Sơ Đồ Tư Duy Bài 1 GDCD 11Truongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button