Anh Văn

Đoạn Văn “ Throughout History There Have Been Many Great Explorers …”

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn giải đáp các câu hỏi đọc hiểu về đoạn văn “ throughout history there have been many great explorers “. Mời bạn cùng theo dõi!

Throughout History There Have Been Many Great Explorers
Throughout History There Have Been Many Great Explorers

Nội dung đoạn văn “ throughout history there have been many great explorers”

Read the passage carefully, then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Throughout history there have been many great explorers. Have you, for example, heard of Marco Polo, the famous Italian traveler? He was the first European to travel to China. He arrived in China in the late 13th century. About 200 years later, Christopher Columbus sailed from Spain by ship. He was looking for a new way to reach India. However, as you probably know, he didn’t reach India He landed in America. Five hundred years after Columbus in the’ 1930s a famous explorer named Richard Byrd was one of the first persons to fly over both the North and the South Poles. Today we continue to explore this world and are studying to explore other worlds, too. In the 1930s Russian and American scientists sent many unmanned spacecraft to the moon. These spacecraft sent back very valuable information about the moon. Then on July 16th 1969 the first manned spaceship to the moon left earth. On that day Apollo 11 blasted off with three American astronauts on board. Four days after blast-off, two of these astronauts landed on the moon. They later explored the surface of the moon. About two days after landing on the moon, they started back to the earth. They arrived safely back on earth a few days later. Today we are sending unmanned spacecraft to other planets. In the future, we might walk on Mars or Venus the way we did on the moon. We might even travel to other galaxies. Who knows? One thing we know for sure is that we will continue to explore this world and other worlds, too.

Marco Polo traveled from England to China in the late 13th century.

A. T

B. F

 • Đáp án: A. T
 • Giải chi tiết: Marco Polo đi từ Anh đến Trung Quốc vào cuối thế kỉ 13.
 • Thông tin: Have you, for example, heard of Marco Polo, the famous Italian traveler? He was the first European to travel to China. He arrived in China in the late 13th century.
 • Tạm dịch: Ví dụ, bạn đã từng nghe nói về Marco Polo, nhà du hành nổi tiếng người Ý chưa? Ông là người châu Âu đầu tiên đi đến Trung Quốc. Ông đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ 13.

In the 19thcentury Richard Byrd flew over both the North and the South Poles.

A. T

B. F

 • Đáp án: A. T
 • Giải chi tiết: Vào thế kỉ 19, Richard Byrd đã bay qua cả Bắc và Nam Cực.
 • Thông tin: Five hundred years after Columbus in the’ 1930s a famous explorer named Richard Byrd was one of the first persons to fly over both the North and the South Pole.

Unmanned spacecraft went to the ,moon before manned spacecraft did.

A. T

B. F

 • Đáp án A. T
 • Giải chi tiết: Tàu vũ trụ không người lái đến Mặt Trăng trước tàu vũ trụ có người lái.
 • Thông tin: In the 1930s Russian and American scientists sent many unmanned spacecraft to the moon. These spacecraft sent back very valuable information about the moon. Then on July 16th 1969 the first manned spaceship to the moon left earth.
 • Tạm dịch: Trong những năm 1930, các nhà khoa học Nga và Mỹ đã phóng nhiều tàu vũ trụ không người lái lên Mặt Trăng. Những con tàu vũ trụ này đã gửi lại thông tin rất có giá trị về Mặt Trăng. Sau đó, vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, con tàu vũ trụ có người lái đầu tiên vào Mặt Trăng đã bay khỏi Trái Đất.

Apollo 11 was the first manned spaceship to go to the moon.

A. T

B. F

 • Đáp án: A. T
 • Giải chi tiết: Apollp 11 là tàu vũ trụ có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng. Thông tin: Then on July 16th 1969 the first manned spaceship to the moon left earth. On that day Apollo 11 blasted off with three American astronauts on board.
 • Tạm dịch: Sau đó, vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, con tàu vũ trụ có người lái đầu tiên vào Mặt Trăng đã bay khỏi Trái Đất. Vào ngày hôm đó, Apollo 11 đã nổ tung với ba phi hành gia người Mỹ trên tàu.

All of the American astronauts on the spaceship landed on and explored the surface of the moon.

A. T

B. F

 • Đáp án: B. F
 • Giải chi tiết: Tất cả các phi hành gia Mỹ trên tàu đều đặt chân và khám phá bề mặt Mặt Trăng.
 • Thông tin: Four days after blast-off, two of these astronauts landed on the moon. They later explored the surface of the moon. Tạm dịch: Bốn ngày sau khi nổ tung, hai trong số các phi hành gia đã đặt chân đến Mặt Trăng.
Throughout History There Have Been Many Great Explorers
Throughout History There Have Been Many Great Explorers

Tạm dịch đoạn văn “ Throughout History There Have Been Many Great Explorers …”

Xuyên suốt lịch sử đã có rất nhiều nhà thám hiểm vĩ đại. Ví dụ, bạn đã từng nghe nói về Marco Polo, nhà du hành nổi tiếng người Ý chưa? Ông là người châu Âu đầu tiên đi đến Trung Quốc. Ông đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ 13. Khoảng 200 năm sau, Christopher Columbus từ Tây Ban Nha đã ra khơi bằng tàu để tìm kiếm một con đường mới đi đến Ấn Độ.

Tuy nhiên, như bạn biết đấy, ông ấy đã không đến Ấn Độ. Ông đã cập bến ở Châu Mỹ. Năm trăm năm sau Columbus, vào những năm 1930, một nhà thám hiểm nổi tiếng tên Richard Byrd trở thành một trong những người đầu tiên bay qua cả Bắc Cực và Nam Cực. Ngày nay chúng ta tiếp tục khám phá hành tinh này và cũng đang nghiên cứu để khám phá những hành tinh khác. Trong những năm 1930, các nhà khoa học Nga và Mỹ đã phóng nhiều tàu vũ trụ không người lái lên Mặt Trăng.

Những con tàu vũ trụ này đã gửi lại thông tin rất có giá trị về Mặt Trăng. Sau đó, vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, con tàu vũ trụ có người lái đầu tiên vào Mặt Trăng đã bay khỏi Trái Đất. Vào ngày hôm đó, Apollo 11 đã nổ tung với ba phi hành gia người Mỹ trên tàu. Bốn ngày sau khi nổ tung, hai trong số các phi hành gia đã đặt chân đến Mặt Trăng. Sau đó họ đã khám phá bề mặt của Mặt Trăng. Khoảng hai ngày sau khi đặt chân lên Mặt Trăng, họ bắt đầu trở lại Trái Đất.

Họ trở lại Trái Đất an toàn một vài ngày sau đó. Ngày nay chúng ta đang phóng tàu vũ trụ không người lái đến các hành tinh khác. Trong tương lai, chúng ta có thể đi bộ trên Sao Hỏa hoặc Sao Kim như cách chúng ta đã làm trên Mặt Trăng. Chúng ta thậm chí có thể đi du lịch đến các thiên hà khác. Biết đâu ? Một điều chúng ta biết chắc chắn là chúng ta cũng sẽ tiếp tục khám phá thế giới này và thế giới khác.

Bài viết trên đây đã hướng dẫn làm bài tập đọc hiểu về đoạn văn “ Throughout History There Have Been Many Great Explorers …”. Truongkinhdoanhcongnghe chúc bạn học tập tốt!

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button