Lịch Sử

[HƯỚNG DẪN] So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Trong bài viết dưới đây truongkinhdoanhcongnghe sẽ hướng dẫn bạn So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941 theo cách dễ nhớ nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941
So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Nội dung So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Nội dungHội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)  
    Hoàn cảnh lịch sử– Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi quan trọng. – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì– Các cuộc nổi dậy nối tiếp nổ ra ở ba miền của đất nước, do nhiều tầng lớp nhân dân và binh lính tham gia, nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc. – Ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941.
Xác định kẻ thùThực dân Pháp, tay saiPháp – Nhật
Nhiệm vụ– Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc ở Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.– Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc.
    Khẩu hiệu– Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ, phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao, lãi nặng. – Thay khẩu hiệu “Thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh” bằng khẩu hiệu “Chính phủ dân chủ cộng hòa”.  – Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng.
Hình thức mặt trận  – Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương– Ngày 19/05/1941, thành lập Mặt trận Việt Minh
    Ý nghĩa      – Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước .– Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược và sách lược đề ra từ Hội nghị Trung ương (11/1939): + Giương cao hơn nữa và đặt ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. + Giải quyết vấn đề dân tộc trong từng nước Đông Dương. + Chủ trương tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Kiến thức liên quan – So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941
So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Tình Hình Việt Nam Trong Những Năm 1939 – 1945

Tình hình chính trị

Thế giới:

 • 1/9/1939: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
 • Tháng 6/1940, Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu hàng Đức, thực hiện chính sách thù địch đối với các lực lượng tiến bộ trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa.
So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941
So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Việt Nam

 • Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân Việt Nam để phục vụ cho cuộc chiến tranh đế quốc.
 • Tháng, 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh chóng đầu hàng. ⇒ Pháp cấu kết với Nhật vơ vét, bóc lột nhân dân Việt Nam.
 • Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp. ⇒ Lợi dụng cơ hội đó, các đảng phái chính trị ở Việt Nam tăng cường hoạt động, quần chúng nhân dân sục sôi khí thế, sẵn sàng vùng lên khởi nghĩa.
Tình hình kinh tế – xã hội

Chính sách của Pháp:

 • Tăng cường vơ vét sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho chiến tranh thế giới thứ hai.
 • Thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy”.

Chính sách của Nhật:

 • Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, bắt nhân dân nhổ lúa, ngô trồng đay, thầu dầu phục vụ cho chiến tranh.
 • Buộc Pháp xuất cảng các nguyên liệu chiến tranh sang Nhật với giá rẻ như: than, sắt, cao su,..
 • Đầu tư, mở mang một số ngành công nhân phục vụ nhu cầu quân sự như: khai thác sắt, crôm,…

⇒ Hậu quả:

 • Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam ngày càng vơi cạn.
 • Kinh tế Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, phát triển mất cân đối.

 Xã hội:

 • Dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, đời sống của các tầng lớp nhân dân Việt Nam ngày càng khổ cực, bần cùng.
 • Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật diễn ra.

⇒ Chuyển biến về tình hình thế giới và trong nước đòi hỏi Đảng Cộng sản Đông Dương phải kịp thời nắm bắt, đề ra đường lối đấu tranh.

Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Được Thành Lập (2/9/1945)

 • 25/8/1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng từ Tân Trào tiến về Hà Nội.
 • 28/8/1945, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa .
 • 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập.

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám năm 1945

So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941
So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941
Nguyên nhân thắng lợi

Nguyên nhân khách quan:

Chiến thắng của Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít, đã cổ vũ tinh thần, niềm tin cho nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo thời cơ để nhân dân Việt Nam đứng lên Tổng khởi nghĩa.

Nguyên nhân chủ quan:

 • Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.
 • Đảng đã đề ra đường lối chiến lược, chỉ đạo chiến lược và sách lược đúng đắn trên cơ sở lý luận Mac – Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam.
 • Đảng có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945 và đã rút những bài học kinh nghiệm.
 • Toàn Đảng, toàn dân nhất trí, quyết tâm giành độc lập tự do, linh họat, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền.
Ý nghĩa lịch sử.

Đối với dân tộc Việt Nam

 • Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • Mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do; giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
 • Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo.

Đối với thế giới :

 • Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có ảnh hưởng trực tiếp và rất to lớn đến cách mạng ở hai nước Miên và Lào.
Bài học kinh nghiệm
 • Đảng có đường lối đúng đắn, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp
 • Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước trong Mặt trận dân tộc thống nhất, trên cơ sở khối liên minh công nông.
 • Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần, chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.
So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941
So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Bài viết trên truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn bạn So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941 một cách đầy đủ và chi tiết. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button