Toán Học

Các Bài Toán Cộng Trừ Nhân Chia Lớp 4

Bài viết dưới đây đã tổng hợp lại các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 4. Trường kinh doanh công nghệ mời bạn đọc cùng theo dõi!

Bài tập và đáp án Các Bài Toán Cộng Trừ Nhân Chia Lớp 4

Bài tập về phép cộng trừ lớp 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 4568 + 3478

b) 29292 + 56743

c) 21340 + 34109

d) 3990 + 3477

Câu 2: Tính

a) 112234 + 45980

b) 45456 + 12320

c) 340293 + 707070

d) 34000 + 12998

Câu 3: Tìm x

a) x – 235= 4579

b) 3409 + x= 4609

Câu 4: Xã Yên Lãng có 34590 người, xã An Định có 21705 người. Hỏi cả 2 xã có tất cả bao nhiêu người?

Đáp án Bài tập Phép cộng và phép trừ lớp 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính

cac bai toan cong tru nhan chia lop 4 3 min

Câu 2: Tính

cac bai toan cong tru nhan chia lop 4 4 min

Câu 3: Tìm x

a) x – 235 = 4579

x = 4579 + 235

x = 4914

b) 3409 + x = 4609

x = 4609 – 3409

x =1200

Câu 4:

Cả 2 xã có tất cả số người là:

34590 + 21705= 56295 (người)

Đáp án: 56295 người.

Bài tập về phép chia lớp 4

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 11232 : 312

b) 21359 : 610

Đáp án:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải ta có:

a)

1123 chia 312 bằng 3, viết 3

3 nhân 312 bằng 936, 11232 trừ 936 bằng 187

Hạ 2, ta có 1872 chia cho 312 bằng 6, 6 nhân 312 bằng 1872

Vậy 11232 : 312 = 36 là phép chia hết

b)

2135 chia 610 bằng 3, viết 3

3 nhân 6 bằng 18, 21 trừ 18 bằng 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 chia 610 bằng 5, viết 5

5 nhân 610 bằng 3050, 3059 trừ 3050 bằng 9

Vậy 21359 : 610 = 35 là phép chia có số dư, dư 9

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 246048 : 4

b) 123456 : 7

c) 307260 : 5

d) 249218 : 6

Đáp án:

cac bai toan cong tru nhan chia lop 4 5 min

Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau:

a) 1820 x 15 + 3024 :  252

b) 7136 : 223+ 1260

Đáp án:

Các em áp dụng quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau để thực hiện tính giá trị của biểu thức:

a) 1820 x 15 + 3024 : 252= 27300 + 12 = 27312

b) 7136 : 223+ 1260=  32 + 1260 = 1292

Bài 4: 

Có 2 xe chở gạo. Xe thứ nhất chở được 2150kg gạo, xe thứ hai chở được hơn xe thứ nhất 150kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án:

Xe thứ hai chở được là :

2150 + 150 = 2300 (kg)

Trung bình mỗi xe chở được ỉà :

(2150 + 2300) : 2 = 2225 (kg).

Bài 5: Tính bằng ba cách:

a) 48 : (2 x 3)

b) 128 : (4 x 2)

Đáp án

a,

  • 48 : (2 x 3) = 48 : 6 = 8
  • 48 : (2 x 3)  = 48 : 2 : 3 = 24 : 3 = 8
  • 48 : ( 2 x 3 ) = 48 : 3 : 2 = 16 : 2  = 8

b)

  • 128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 8 = 16
  • 128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 4 : 2 = 32 : 2 = 16
  • 128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 2 : 4 = 64 : 4 = 16

Bài 6: Tính bằng hai cách:

a) (24 x 5) : 4

b) (125 x 6) : 3

Đáp án

a)

  • (24 x 5) : 4 = 120 : 4 = 6×5=30
  • ( 24 x 5 ) : 4 = 24 : 4 x 5 = 30

b)

  • (125 X 6) : 3 = 750 : 3 =250
  • ( 125 x 6 ) : 3 = 125 x ( 6 : 3 ) = 125 x 2 = 250

Bài 7: 

Có 2 cửa hàng bán điều, mỗi ngày nhập về 6330 kg điều. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 210kg, cửa hàng thứ hai bán được 495kg. Hỏi các cửa mất bao nhiêu ngày để bán được hết số gạo đó và có cửa hàng nào còn dư không?

Đáp án:

Cửa hàng thứ nhất bán mất số ngày để bán hết số điều đó là:

6330 : 422 = 15 (ngày)

Cửa hàng thứ hai mất số ngày để bán hết số gạo đó là:

6330 : 210 =  30 (ngày) và còn dư 14kg

Vậy cửa hàng thứ nhất mất 15 ngày, cửa hàng thứ hai mất tới 10 ngày và thêm 20 ngày để bán số gạo dư kia.

Bài 8: 

Một cửa hàng có 8 bao gạo, mỗi bao chứa 50kg gạo, cửa hàng đã  bán được 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (Giải bằng hai cách)

  • Cách 1 :

Số gạo trong 8 bao là :

50 x 8 = 400 (kg)

Số gạo đã bán là :

400 : 4 = 100 (kg).

  • Cách 2: 

Số bao gạo đã bán là :

8 : 4 = 2 (bao)

Số gạo đã bán là :

50 x 2 = 100 (kg).

Bài tập về phép nhân lớp 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính giá trị biểu thức a x 99 với a bằng 35, 40, 45

Bài 3: Tìm y biết

a) y : 12 = 24

b) y : 57 = 11

c) y : 11 = 999

d) y : 72 = 18

Bài 4: Một bộ truyện tranh 24 quyển biết giá của mỗi quyển là 36.000 đồng. Hỏi bộ truyện tranh đó bao nhiêu tiền?

Bài 5: Nông trường A, đẩy mạnh tăng gia sản xuất biết đợt 1 gồm 12 ngày mỗi ngày trồng được 675 cây cao su. Đợt 2 là 16 ngày mỗi ngày trồng được thêm 826 cây. Hỏi sau 2 đợt đó, nông trường trồng được tất cả bao nhiêu cây cao su?

Bài giải bài tập phép nhân lớp 4

Bài 1:

cac bai toan cong tru nhan chia lop 4 6 min

Thực hiện phép tính từng bước theo thứ tự từ phải qua trái.

  • 1 nhân 5 bằng 5, viết 5
  • 1 nhân 1 bằng 1, viết 1
  • 8 nhân 5 bằng 40, viết 0 (dưới 1) nhớ 4
  • 8 nhân 1 bằng 8, thêm 4 bằng 12, viết 12
  • Hạ 5
  • 1 cộng 0 bằng 1, viết 1
  • Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

cac bai toan cong tru nhan chia lop 4 7 min
  • 0 nhân 314 bằng 0
  • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8
  • 2 nhân 1 bằng 2, viết 2
  • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6
  • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x 20 = 6280

cac bai toan cong tru nhan chia lop 4 8 min
  • 8 nhân 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4
  • 8 nhân 4 bằng 32, thêm 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3
  • 8 nhân 7 bằng 56, thêm 3 bằng 59, viết 59
  • 1 nhân 746 bằng 746, viết 746
  • Hạ 8 xuống
  • 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1
  • 4 cộng 9 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1
  • 5 cộng 7 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 13

Vậy 746 x 18 = 13428

cac bai toan cong tru nhan chia lop 4 9 min
  • 9 nhân 1 bằng 9, viết 9
  • 9 nhân 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1
  • 9 nhân 4 bằng 36 thêm 1 bằng 37, viết 7 nhớ 3
  • 8 nhân 1 bằng 8, viết 8 (viết thẳng số 8 ở tích riêng thứ nhất)
  • 8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1
  • 8 nhân 4 bằng 32 thêm 1 bằng 33, viết 33
  • Hạ 9
  • 8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1
  • 6 cộng 7 bằng 13 thêm 1, bằng 14 viết 4 nhớ 1
  • 3 cộng 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7
  • hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

  • Với a = 35 thay vào biểu thức ta có 35 x 99 = 3465
  • Với a = 40 thay vào biểu thức ta có 40 x 99 = 3960
  • Với a = 45 thay vào biểu thức ta có 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) y : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) y : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) y : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) y : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ truyện tranh có tổng số tiền là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy bộ truyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của đợt 1 nông trường A trồng được số cây cao su là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của đợt 2 nông trường B trồng được số cây cao su là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 đợt nông trường A trồng được số cây là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả 2 đợt trồng được 21316 cây cao su

Trên đây là Các Bài Toán Cộng Trừ Nhân Chia Lớp 4Truongkinhdoanhcongnghe tổng hợp đươc. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button